អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ​និង​រដ្ឋាករ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក IT ២០​នាក់

អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា (អគរ) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨ ប្រកាស​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជំនាញ​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ចំនួន ២០​នាក់។

5787
អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា (អគរ) ប្រកាស​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជំនាញ​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន។

អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា (អគរ) (Customs) នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨ ប្រកាស​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជំនាញ​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ចំនួន ២០​នាក់ ដើម្បី​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​នាយកដ្ឋាន​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​នៃ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា។

ចូលរួម Telegram របស់ Techkhmer.net ដើម្បី​ទទួល​បាន​គន្លឹះ និង​ដំណឹង​ថ្មីៗ!

Loading...

ក្នុង​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ មិថុនា ឲ្យ​ដឹង​ថា អគ្គនាយកដ្ឋាន​ត្រូវការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជំនាញ​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ដែល​មាន ៦​ជំនាញ​ចំនួន ២០​នាក់។

ជំនាញ​ទាំង ៦​ជំនាញ​ដែល​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា (Customs) ត្រូវការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​នោះ​រួម​មាន៖

 1. ជំនាញ​គ្រប់គ្រង​ប្រព័ន្ធ​ទិន្នន័យ (Database Administrator) ចំនួន ២​នាក់
 2. ជំនាញ​អភិវឌ្ឍ និង​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​ប្រើ Java Programming (Software Developer using Java Programming Language) ចំនួន ២​នាក់
 3. ជំនាញ​អភិវឌ្ឍ និង​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ (Web Application Developer) ចំនួន ១១​នាក់
 4. ជំនាញ​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ឆ្លាតវៃ​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android (Android Application Developer) ចំនួន ១​នាក់
 5. ជំនាញ​អភិវឌ្ឍ​កម្មវិធី​ទូរស័ព្ទ​ឆ្លាតវៃ​សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ iOS (iOS Application Developer) ចំនួន ១​នាក់
 6. ជំនាញ​ផ្នែក​ប្រព័ន្ធ​បណ្ដាញ និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​ប្រព័ន្ធ (Networking and Infrastructure Specialist) ចំនួន ៣​នាក់។

អាន​អត្ថបទ​ផ្សេង​ទៀត៖

ចំពោះ​លក្ខខណ្ឌ​រួម​នៃ​ការ​ជ្រើសរើស​មាន​ដូចជា៖

 1. ត្រូវ​មាន​សញ្ញាបត្រ​បរិញ្ញាបត្រ​ផ្នែក​វិទ្យាសាស្ត្រ​កុំព្យូទ័រ ឬ​សញ្ញាបត្រ​មាន​តម្លៃ​ស្មើ
 2. មាន​ចំណេះដឹង​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន​ឈាន​មុខ​ថ្មីៗ
 3. ត្រូវ​មាន​ចំណេះដឹង​ភាសា​បរទេស (អង់គ្លេស) សមរម្យ
 4. ត្រូវ​មាន​ឆន្ទៈ និង​មនសិការ​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ការងារ និង​មាន​សីលធម៌​ក្នុង​ការ​រស់នៅ​ល្អ
 5. ត្រូវ​មាន​ការ​ព្យាយាម និង​តស៊ូ​បំពេញ​ការងារ​គ្រប់​លក្ខខណ្ឌ និង​មាន​អត្តចរិត​ស្លូតបូត ទៀងត្រង់ និង​ម៉ឺងម៉ាត់
 6. មាន​ជំនាញ​អន្តរ​បុគ្គល និង​មាន​ស្មារតី​ធ្វើ​ការងារ​ជា​ក្រុម

កាលបរិច្ឆេទ​ឈប់​ទទួល​ពាក្យ​ស្នើសុំ៖

ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៨ (ម៉ោង ១៧:៣០​នាទី)

ព័ត៌មាន​បន្ថែម៖

ដើម្បី​មើល​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ទាក់ទង​នឹង​តម្រូវការ​ជំនាញ​នីមួយៗ សូម​អាន​សេចក្ដី​ប្រកាស​នៅ​ខាង​ក្រោម៖

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជំនាញ​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨។
សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជំនាញ​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨។
សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជំនាញ​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨។
សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជំនាញ​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨។
សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជំនាញ​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨។
សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​របស់​អគ្គនាយកដ្ឋាន​គយ និង​រដ្ឋាករ​កម្ពុជា ស្ដីពី​ការ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ជំនាញ​ជាប់​កិច្ចសន្យា​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា​ព័ត៌មាន ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨។

 

សូម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​នេះ​ទៅ​កាន់​មិត្តភ័ក្ដិ​របស់​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ដឹង​អំពី​ព័ត៌មាន​នេះ​ផង។ សូម​អរគុណ!

កំណត់​ចំណាំ៖ ហាម​យក​អត្ថបទ​ពី​គេហទំព័រ www.www.techkhmer.net ទៅ​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត៕

Comments

 ឫទ្ធិស័ក្តិ
លោក ឫទ្ធិ ស័ក្ដិ គឺ​ជា​អ្នក​សរសេរ​អត្ថបទ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា និង​គន្លឹះ​ថ្មីៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា។ ស័ក្ដិ ចូលរួម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​ល្អៗ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ចាប់​តាំង​ពី​វេបសាយ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង។ គាត់​ចង់​ឱ្យ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​កាន់​តែ​ច្រើន​យល់​ដឹង​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ឱ្យ​ទូលំទូលាយ ពីព្រោះ​បច្ចេកវិទ្យា​អាច​ជួយ​ឱ្យ​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​យើង​កាន់​តែ​ទំនើប​ស្រប​ទៅ​នឹង​ការ​វិវឌ្ឍ​នៃ​សម័យ​កាល។