របៀប​ជួសជុល​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ទំហំ​តូចៗ​លើ Windows 7

Windows 7 ត្រូវ​បាន​ក្រុមហ៊ុន Microsoft បញ្ចូល​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​មួយ​ចំនួន​ឲ្យ​រួច​មក​ហើយ ប៉ុន្តែ​ពុម្ព​អក្សរ​នោះ​មាន​ទំហំ​តូចៗ​ពេក ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​លោក​អ្នក​សឹង​តែ​មិន​អាច​មើល​ឃើញ​អក្សរ​ខ្មែរ។

5918
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។

អ្នក​ប្រើប្រាស់ Windows 7 ប្រាកដ​ជា​ជួប​ប្រទះ​នឹង​អក្សរ​ខ្មែរ​មាន​ទំហំ​តូច​សឹង​តែ​មិន​អាច​មើល​ឃើញ ទោះ​បី​ជា​លោក​អ្នក​បាន​ដំឡើង​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ (Khmer Fonts Unicode) បន្ថែម​ទៀត​រួច​ហើយ​ក៏ដោយ។

ចូលរួម Telegram របស់ Techkhmer.net ដើម្បី​ទទួល​បាន​គន្លឹះ និង​ដំណឹង​ថ្មីៗ!

Loading...

ការ​ដែល​លោក​អ្នក​មើល​ឃើញ​អក្សរ​ខ្មែរ​តូចៗ​នេះ ពីព្រោះ​នៅ​ក្នុង Windows 7 ត្រូវ​បាន​ក្រុមហ៊ុន Microsoft បញ្ចូល​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​មួយ​ចំនួន​ឲ្យ​រួច​មក​ហើយ ហើយ Windows 7 ក៏​ប្រើប្រាស់​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​ទាំងនោះ​ជា default តែ​ម្ដង ប៉ុន្តែ​ពុម្ព​អក្សរ​នេះ​មាន​ទំហំ​តូចៗ​ពេក។

អាន​អត្ថបទ​ផ្សេង​ទៀត៖

តើ​ធ្វើ​យ៉ាង​ម៉េច​ទើប​អាច​ផ្លាស់ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ទាំងនោះ​បាន? ខាង​ក្រោម​ជា​វិធី​ក្នុង​ការ​ប្ដូរ​ពី​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​ដែល​មាន​ស្រាប់​ក្នុង Windows 7 ទៅ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​ដែល​មាន​ទំហំ​ធំ៖

ជំហាន​ទី​១៖ ចុច Keyboard Windows (Key មាន​សញ្ញា logo របស់ Windows) ឬ​ក៏​ចុច Start Menu រួច​វាយ​ពាក្យ Run បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ​ពាក្យ Run (មើល​រូបភាព​ខាង​ក្រោម)

របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។

ជំហាន​ទី​២៖ ផ្ទាំង​ថ្មី​មួយ​ផុស​ចេញ​មក សូម​វាយ​ពាក្យ regedit នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ រួច​ចុច​ប៊ូតុង OK (មើល​រូបភាព​ខាង​ក្រោម)

របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។

ជំហាន​ទី​៣៖ ផ្ទាំង​ថ្មី​ចេញ​មក សូម​ចុច​ប៊ូតុង Yes (មើល​រូបភាព​ខាង​ក្រោម)

របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។

ជំហាន​ទី​៤៖ ផ្ទាំង Registry Editor ចេញ​មក សូម​ចុច​លើ​ឃ្លា HKEY_LOCAL_MACHINE (មើល​រូបភាព​ខាង​ក្រោម)

របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។

ជំហាន​ទី​៥៖ សូម​ចុច​លើ​ពាក្យ SOFTWARE (មើល​រូបភាព​ខាង​ក្រោម)

របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។

ជំហាន​ទី​៦៖ ទាញ​ចុះ​ក្រោម រួច​ចុច​លើ​ពាក្យ Microsoft (មើល​រូបភាព​ខាង​ក្រោម)

របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។

ជំហាន​ទី​៧៖ ទាញ​ចុះ​ក្រោម​ទៀត រួច​ចុច​លើ​ពាក្យ Windows NT (មើល​រូបភាព​ខាង​ក្រោម)

របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។

ជំហាន​ទី​៨៖ ចុច​លើ​ពាក្យ CurrentVersion (មើល​រូបភាព​ខាង​ក្រោម)

របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។

ជំហាន​ទី​៩៖ ទាញ​ចុះ​ក្រោម រួច​ចុច​លើ​ពាក្យ Fonts អ្នក​នឹង​ឃើញ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​ពុម្ព​អក្សរ​ទាំងអស់​ដែល​អ្នក​បាន​ដំឡើង (មើល​រូបភាព​ខាង​ក្រោម)

របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។

ជំហាន​ទី​១០៖ ដំណាក់កាល​នេះ លោក​អ្នក​ត្រូវ​កែប្រែ​ពុម្ព​អក្សរ​ចំនួន​បី​ដូចជា៖

  • ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ DaunPenh (TrueType) ទៅ​ជា Khmer OS System
  • ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ Khmer UI (TrueType) ទៅ​ជា Khmer OS System
  • ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ Khmer UI Bold (TrueType) ទៅ​ជា Khmer OS System

សូម​មើល​រូបភាព​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។
របៀប​ប្ដូរ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ (Khmer Font Unicode) នៅ​លើ Windows 7 ដែល​មាន​ទំហំ​តូចៗ។

ជំហាន​ទី​១១៖ សូម Restart កុំព្យូទ័រ​របស់​អ្នក បន្ទាប់​មក​ឆែក​មើល​ថា តើ​អ្នក​អក្សរ​ខ្មែរ​មាន​ទំហំ​ធំ​វិញ​ហើយ​ឬ​នៅ។

សូម​ចុច Like និង See First ដើម្បី​ទទួល​បាន​ដំណឹង និង​គន្លឹះ​ថ្មីៗ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​មុន​គេ

សូម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​នេះ​ទៅ​កាន់​មិត្តភ័ក្ដិ​របស់​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ដឹង​ផង។ សូម​អរគុណ..!

កំណត់​ចំណាំ៖ ហាម​យក​អត្ថបទ​ពី​គេហទំព័រ www.www.techkhmer.net ទៅ​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត៕

Comments

 ឫទ្ធិស័ក្តិ
លោក ឫទ្ធិ ស័ក្ដិ គឺ​ជា​អ្នក​សរសេរ​អត្ថបទ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា និង​គន្លឹះ​ថ្មីៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា។ ស័ក្ដិ ចូលរួម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​ល្អៗ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ចាប់​តាំង​ពី​វេបសាយ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង។ គាត់​ចង់​ឱ្យ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​កាន់​តែ​ច្រើន​យល់​ដឹង​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ឱ្យ​ទូលំទូលាយ ពីព្រោះ​បច្ចេកវិទ្យា​អាច​ជួយ​ឱ្យ​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​យើង​កាន់​តែ​ទំនើប​ស្រប​ទៅ​នឹង​ការ​វិវឌ្ឍ​នៃ​សម័យ​កាល។