ប្រធានបទ BarCamp ASEAN 2017 សម្រាប់​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​តុលា

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២ តុលា ស្អែក​នេះ បារខែម​អាស៊ាន​នឹង​មាន​ប្រធានបទ​ល្អៗ​ជាច្រើន​ទាក់ទង​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា និង​គំនិត​ផ្ដួចផ្ដើម​អាជីវកម្ម ជាដើម។

1670
សកម្មភាព​នៃ​ប្រធានបទ​ដំបូង​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​បារខែម​អាស៊ាន ឬ​ហៅ​ថា​សិក្ខាសាលា​បច្ចេកវិទ្យា និង​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ជំនួញ (BarCamp ASEAN 2017 Tech & Startup Conference) នា​សាលា​តិចណូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ Credit: BarCamp Phnom Penh
សកម្មភាព​នៃ​ប្រធានបទ​ដំបូង​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​បារខែម​អាស៊ាន ឬ​ហៅ​ថា​សិក្ខាសាលា​បច្ចេកវិទ្យា និង​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ជំនួញ (BarCamp ASEAN 2017 Tech & Startup Conference) នា​សាលា​តិចណូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ Credit: BarCamp Phnom Penh

បារខែម​អាស៊ាន​ឆ្នាំ​២០១៧ នឹង​បញ្ចប់​នៅ​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​តុលា នេះ​ហើយ។ ព្រឹត្តិការណ៍​បារខែម​អាស៊ាន ឬ​ហៅ​ថា​សិក្ខាសាលា​បច្ចេកវិទ្យា និង​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ជំនួញ (BarCamp ASEAN 2017 Tech & Startup Conference) ដែល​ប្រារព្ធ​រយៈពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​គឺ​ថ្ងៃ​ទី​២១ និង​ថ្ងៃ​ទី​២២ ខែ​តុលា នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​វិទ្យាស្ថាន​បច្ចេកវិទ្យា​កម្ពុជា (សាលា​តិចណូ) នៅ​ឆ្នាំ​នេះ គឺ​ជា​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រចាំ​ឆ្នាំ។

ចូលរួម Telegram របស់ Techkhmer.net ដើម្បី​ទទួល​បាន​គន្លឹះ និង​ដំណឹង​ថ្មីៗ!

Loading...

នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២ តុលា ស្អែក​នេះ បារខែម​អាស៊ាន​នឹង​មាន​ប្រធានបទ​ល្អៗ​ជាច្រើន​ទាក់ទង​នឹង​បច្ចេកវិទ្យា និង​គំនិត​ផ្ដួចផ្ដើម​អាជីវកម្ម ជាដើម ដែល​វាគ្មិន​ល្បីៗ​ធ្លាប់​មាន​បទពិសោធន៍​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​ក្នុង​វិស័យ​នេះ នឹង​លើក​យក​មក​បង្ហាញ និង​ពិភាក្សា​នៅ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​បច្ចេកវិទ្យា​នេះ។

តើ​លោក​អ្នក​ដឹង​ឬ​នៅ​ថា​មាន​ប្រធានបទ​អ្វី​ខ្លះ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ស្អែក?

ដើម្បី​ជ្រាប​ច្បាស់ សូម​មើល​ប្រធានបទ​ខាង​ក្រោម​នេះ​សម្រាប់​ថ្ងៃ​ទី​ពីរ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​បារខែម​អាស៊ាន ដែល​រួម​មាន៖

តារាង​បង្ហាញ​ពី​ប្រធានបទ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​បារខែម​អាស៊ាន ឬ​ហៅ​ថា​សិក្ខាសាលា​បច្ចេកវិទ្យា និង​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ជំនួញ (BarCamp ASEAN 2017 Tech & Startup Conference) នា​សាលា​តិចណូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ Credit: BarCamp Phnom Penh
តារាង​បង្ហាញ​ពី​ប្រធានបទ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​បារខែម​អាស៊ាន ឬ​ហៅ​ថា​សិក្ខាសាលា​បច្ចេកវិទ្យា និង​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ជំនួញ (BarCamp ASEAN 2017 Tech & Startup Conference) នា​សាលា​តិចណូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ Credit: BarCamp Phnom Penh

ម៉ោង ៩:០០១០:០០ ព្រឹក

 • វិធីសាស្ត្រ​ប្រើប្រាស់​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​អនឡាញ​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​សម្រាប់​អាជីវកម្ម​ខ្នាត​តូច
 • How technology is changing the Revolution of Digital Design for Social Media
 • The World We’ll Live In
 • Continuous Delivery with WordPress and BitBucket Pipeline
 • Create Your Own Bulk SMS Service and SMS Server with Local Cellular Networks
 • Using data on ODC’s website for your research

ម៉ោង ១០:០០១១:០០ ព្រឹក

 • Travel Photography និង​ការ​ប្រើប្រាស់​រូបភាព​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម
 • Build Web Service RestFull API using Java
 • Doing What You Love With What the World Needs
 • How to Build an Online Course Website using WordPress
 • Facebook marketing on a budget
 • Smart Phone Photography Tips
 • គំនិត​ផ្ដួចផ្ដើម​សហគ្រិន​វ័យ​ក្មេង
 • Integrate Scrum methodology into Web Development
 • Presentation Skill

ម៉ោង ១១:០០១២:០០ ព្រឹក

 • Game Developers Meetup 2017
 • Career preparation for university students
 • How External Activities At University Help With Career Development
 • Getting started with basic web application penetration testing
 • Talk: Tech in Education
 • Free and Open Source Software benefits in education
 • Agricultural technologies in Asia region and innovative practices of smallholder farming community
 • តើ​គួរ​ចាប់​ផ្ដើម​អាជីវកម្ម​នៅ​ពេល​ណា និង​គន្លឹះ​សម្រាប់​ទីផ្សារ​អាជីវកម្ម
សកម្មភាព​នៃ​ការ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​បារខែម​អាស៊ាន ឬ​ហៅ​ថា​សិក្ខាសាលា​បច្ចេកវិទ្យា និង​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ជំនួញ (BarCamp ASEAN 2017 Tech & Startup Conference) នា​សាលា​តិចណូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ Credit: BarCamp Phnom Penh
សកម្មភាព​នៃ​ការ​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​បារខែម​អាស៊ាន ឬ​ហៅ​ថា​សិក្ខាសាលា​បច្ចេកវិទ្យា និង​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ជំនួញ (BarCamp ASEAN 2017 Tech & Startup Conference) នា​សាលា​តិចណូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ Credit: BarCamp Phnom Penh

ម៉ោង ២:០០:៣០ ថ្ងៃ​រសៀល

 • Going Digital: The Transformation of the Private Sector | A Cashless Cambodia: How far are We?

ម៉ោង ២:៣០:០០ ថ្ងៃ​រសៀល

 • From Incubation to Sustainability: Case of Two Startups

ម៉ោង ៣:០០:៣០ ថ្ងៃ​រសៀល

 • Piece of the Pie: How Local Startups Survive

ម៉ោង ៣:៣០:០០ ថ្ងៃ​រសៀល

 • Investing in Startups: The Potential of Cambodia

ម៉ោង ៤:០០:៣០ ថ្ងៃ​រសៀល

 • MPTC’s Drive Towards Digital and ICT

ម៉ោង ៤:៣០:០០ ថ្ងៃ​រសៀល

 • The Smart API Platform: Experience Sharing and Future Prospects

ម៉ោង ៥:០០:០០ ល្ងាច

 • Panel Discussion: Opportunities and Challenges of Startup in Cambodia

ម៉ោង ៦:០០:៣០ ល្ងាច

 • The Digital of Me: Future of Our Lifestyle
ការ​តាំង​ពិព័រណ៍​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​បារខែម​អាស៊ាន ឬ​ហៅ​ថា​សិក្ខាសាលា​បច្ចេកវិទ្យា និង​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ជំនួញ (BarCamp ASEAN 2017 Tech & Startup Conference) នា​សាលា​តិចណូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ Credit: BarCamp Phnom Penh
ការ​តាំង​ពិព័រណ៍​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​បារខែម​អាស៊ាន ឬ​ហៅ​ថា​សិក្ខាសាលា​បច្ចេកវិទ្យា និង​ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ជំនួញ (BarCamp ASEAN 2017 Tech & Startup Conference) នា​សាលា​តិចណូ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២១ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៧។ Credit: BarCamp Phnom Penh

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​កាលវិភាគ​នៃ​ប្រធានបទ​ខាង​លើ​នេះ សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​មើល​បន្ថែម

កំណត់​ចំណាំ៖ ហាម​យក​អត្ថបទ​ពី​គេហទំព័រ www.www.techkhmer.net ទៅ​ចុះ​ផ្សាយ​ដោយ​គ្មាន​ការ​អនុញ្ញាត៕

Comments

 ឫទ្ធិស័ក្តិ
លោក ឫទ្ធិ ស័ក្ដិ គឺ​ជា​អ្នក​សរសេរ​អត្ថបទ​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា និង​គន្លឹះ​ថ្មីៗ​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​នៅ​ក្នុង​បច្ចេកវិទ្យា។ ស័ក្ដិ ចូលរួម​ចែក​រំលែក​ដំណឹង​ល្អៗ​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ចាប់​តាំង​ពី​វេបសាយ​មួយ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង។ គាត់​ចង់​ឱ្យ​ប្រជាជន​ខ្មែរ​កាន់​តែ​ច្រើន​យល់​ដឹង​អំពី​បច្ចេកវិទ្យា​ឱ្យ​ទូលំទូលាយ ពីព្រោះ​បច្ចេកវិទ្យា​អាច​ជួយ​ឱ្យ​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​យើង​កាន់​តែ​ទំនើប​ស្រប​ទៅ​នឹង​ការ​វិវឌ្ឍ​នៃ​សម័យ​កាល។